عکس یاشاسین آزربایجان یاشاسین تراختور
متن رنگی

http://aytam.1000charge.com/ خرید شارژ اینترنتی

بیز گلیروخ ای آسیا، تورکلرین ایفتیخارویخ، تیراختورون عاشقیوخ، هر تیمین بیز سروریوخ چوخلی زحمتلر چهدوخ، تا بو گونی بیز گوردوخ، آندولا اللها کی بیز، حقیمیزه ال تاپدوخ تک توپ پيش بيني مسابقات فوتبال به زبان سرخم خنديدي - انقلابه سبزت را به نظاره نشستم - در مرگ درياچه ام سکوت مکن - تا به وداع خليجت نخندم آلدیغمیز بیلگیلارا بو سایت یئنی دا فیلتر اولوب دی
یاییلیب : سه شنبه 21 مرداد 1393 | یازار : آنا وطن سوزو | بؤلوم : إدمان | 0 باخيش لار

تمام كوْروْنيم­ ها [اسامي و اعلام جغرافيايي كه در ساختار آنها رنگ بكار رفته­ است] رايج در زبان فارسي تماماً به طريق ترجمه و گرته­ برداري از زبان تركي وارد زبان فارسي شده ­اند. واژه ­هاي مركّب «سياه‌ گوش»، «سيه‌ رود»، «سيه‌ چشمه»، «مسجد كبود»، «درياي سياه»، «درياي سرخ»، آببدوردك و.... ترجمه­ هاي لفظ به لفظ و نادرست از واژه­ هاي تركي «قارا­قولاق»، «قارا­چاي»، « قارا­بولاق »، « گؤي­مچيد »، « قارا­دنيز »، « قيزيل­دنيز »، سو اوغورلايان و... مي­ باشند. [متعصّبين پان ايرانيسيت هنوز درك نكرده­اند كه اسامي خاصّ ترجمه نمي­ شوند. و اين نوع ترجمه­ ها و گرته ­برداري­ها تماماً غلط مي ­باشند. چون رنگ هاي قارا،‌ گؤي، قيزيل، در اسامي مركّب فوق معني بزرگي،‌ عظمت، شدّت را به موصوف­ هاي خود مي دهند]. استاد ملك شعراء بهار در ­باره تأثير زبان عربي و تركي در ساختار زبان فارسي مي ­گويد : گرچه عرب زد چو حرامي به ما داد ولــــــــــي دين گرامي به مـا نصف زبان را عرب از ياد بــرد نصف دگر لهجه به تركان سپرد. ***** تبريز- حسن اوموداوغلو توضيح : متن توركي اين مقاله را در لينگ زير مطالعه فرماييد: فارس ديلينده تورك سؤزلري و اوْنلارين گؤستريجيلري

http://salariyan.blogfa.com/post-4624.aspx

مشخصات كلمات تركي دخيل در زبان فارسي
مشخصات كلمات تركي دخيل در زبان فارسي
Fars dilində Türk sözləri
1ـ كلمات فارسي كه با پسوند «آق»، «آغ»، «آك»، «اوْك» ختم مي­شوند. مثال: اتاق، سراغ، الك، يدك، چابك و ساير...
2 ـ كلمات فارسي كه با پسوند «مَه // مِه» ختم مي­شوند. مثال: دكمه // تكمه (دوگمه // دوكمه) ،(تؤكمه // توْكمه)، قيمه (قيمَه // قيمِه)، سرمه (سوْرمه // سوْرمِه)، چكمه، دلمه، چاتمه، قاتمه، چنباتمه و ... (با استثناء كلمات عرب دخيل در فارسي).
3ـ كلمات فارسي كه با پسوند «اوق»، «اوْق»، «ايق»، «اوْك» ختم مي­شوند. مثال: قرق، اَغروق، ايليق، بلوك، چابك//چابوك و...
4ـ كلمات فارسي كه با پسوند «چي»، «چي» ختم مي­شوند. مثال: سورچي، قورچي، يورتچي، ارابه‌چي، قهوه‌چي، يازيچي و ...
5ـ كلمات فارسي كه با پسوند «ليق»، «ليق»، «لوق» ختم مي­شوند. مثال: بوزلوق، قارليق، باشلوق، اتاليق، باشليغ
6ـ كلمات فارسي كه با پسوند «لاق»، «لاخ» ختم مي­شوند. مثال: ييلاق، قشلاق، باتلاق. پسوند «لاخ» از قديمي­ترين پسوندهاي تركي است كه در زبان فارسي داخل گشته و در ساختار لغات بسياري كاربرد دارد. مثال: سنگلاخ، رودلاخ، نشيب­لاخ، سولاخ // سوراخ، ديولاخ و ....
7ـ كلمات فارسي كه با پسوند «ماق»، «مق»، ختم مي­شوند. مثلاً: چخماق، قيماق، تخماق و ...
8ـ كلمات فارسي كه با پسوند «آر»، «اَر» ختم مي­شوند. مثال: قاتار (قطار)، چاپار، آچار، چپر، دچار و ...
9 ـ كلمات فارسي كه با پسوند « اِر»، «اوْر» ختم مي­شوند. مثال: قاطر، چادر، بهادر و ...
10ـ كلمات فارسي كه با پسوند «اوْل»، «آول» ختم مي­شوند. مثلاً: قراووْل، يساول، قرقاول و..
11ـ كلمات فارسي كه با پسوند «داش»، «تاش» ختم مي­شوند. مثلاً: داداش، آداش، سرداش، كونولتاش، يكتاش و...
12ـ كلمات فارسي كه با پسوند «غَه // غِه»، «قَه // قِه»، «كَه // كِه»، « گَه//گِه » ختم مي­شوند. مثال: داروغه، يرقه(يورقَه // يورقِه)، اُلكه (اوْلكه)، الكا (اوْلكا)، جلگه (جوْلگه // جولگه) و...
13ـ كلمات فارسي كه با پسوند «قي»، «قو»، «غو» ختم مي­شوند. مثال: قرقي (قئرقي)، برقو (بورغو)، يرغو (يوْرغو) و ... سؤزلر.
14ـ كلمات و افعالي كه در ساختار آنها حروف«ق» و «چ» باشد، تماماً منشأ تركي دارند. مثال: قاچاق، قيچي، قاچ، قارچ، چاقو
15ـ كلمات و افعالي كه در ساختار آنها حروف «ك» و «چ» باشد، منشأ تركي دارند. مثال: كوچ، كوچه، كوچك، چكول، چاك، چابك، كچل و ...
16ـ كلمات و افعالي كه در ساختار آنها حروف «ق»، «د»، «‌ت» باشد. مثال: قاتر، قاتوق، قره‌قات، قوروت، آنقوت، قتار// قطار و ...
17ـ كلمات فارسي كه در ساختار آنها «انگ» و «نگ» باشد و يا كلماتي كه با اين پسوندها ختم شوند. مثال: فشنگ، تفنگ، سنگر و ..[ به استثناء كلمات دخيل سنسكريت وهندي)
18ـ كلماتي با حرف «ي» شروع مي­شوند منشأ تركي دارند. مثال: يام، يامچي، يونجه، يالغ، يال، يله، يان // يون [(در تركي به معني اسب است) اين كلمه در فارسي به شكل «نريون» و «ماديون» // «ماديان» و با افزودن علامات جنسيّت «نر» و «ماده»//ماد به اشكال فوق در زبان فارسي وارد گشته­اند]. در بعضي از موارد به اوّل اين كلمات پروتئز «پ» علاوه مي­شود مثال: «پياله»، «پيام» و.. لازم به ذكر است در بعضي از موارد حرف «ي» كلمات تركي با حروف«چ» و «ج» عوض مي­شوند. مثال: يلقه به شكل جلقه // جليقه، «يرمه» به شكل «چرم»، «يادو» به شكل «جادو»، يده (سنگ مشهور) به شكل «جده» و .....
19ـ كلمات و افعالي كه در ساختار آنها حروف «ق» و «ز» باشد تركي مي­باشند: قاز، قوزك، قوزه، قزوين، قوز (اين واژه به شكل گوژ در زبان فارسي وارد شده است).
20ـ كلماتي كه در ساخترشان حروف «ت»، «پ» باشد تركي هستند. مثال: تپش، تپيدن، تپه، توپال
21- كلماتي كه در ساختارشان حروف «چ»، «پ» باشد منشأ تركي دارند. مثال: چاپار، چپاول، چپر، چاپ و....
22ـ كلماتي كه در ساختارشان حروف «چ» و «غ»// «ج» و «غ» باشد منشأ تركي دارند. مثال: بوغچا // بقچه، غنچه،‌ چاغ، چوغول// چغلي، جيغ،
[لازم به ذكر است كه سيزده مورد اين علامات دستاورد مطالعه و تحقيق زبانشناس آذربايجاني « پروفسور حسن زرينه زاده » استاد زبان فارسي دانشگاه دولتي باكو بوده و مابقي علامات متعلّق به نگارنده مي باشد].
نا گفته نماند كه بسياري از اسامي گياهان و حيوانات و اسامي جغرافيايي از طريق ترجمه و گرته­برداري از زبان تركي در خزينه ي لغت فارسي وارد شده­ اند. براي مثال واژه­ هاي مركّب « دوه‌قوشي »، « سيغير ديلي »، پيشيك اوْتو » به اشكال « شترمرغ »، « گاو زبان »، «علف گربه » و به طريق ترجمه از زبان تركي وارد زبان فارسي شده ­اند. تمام كوْروْنيم­ ها [اسامي و اعلام جغرافيايي كه در ساختار آنها رنگ بكار رفته­ است] رايج در زبان فارسي تماماً به طريق ترجمه و گرته­ برداري

آرديني اوخو
یاییلیب : سه شنبه 7 مرداد 1393 | یازار : آنا وطن سوزو | بؤلوم : اوستاد شهريار شعرلري | 0 باخيش لار
ايسته ميرم يار آغلاسين چال تاري قوي تار آغلاسين

گول اويناسين خار آغلاسين بوغاز گولسون دار آغلاسي

نقوي يئره غم پياله سين ، سيل گوزونون شلاله سين

آل گونشين حواله سين ،شاخ قارا قوي قار آغلاسين

يار ندن آغلاسين گره ك؟ بويوتن بوكولسون آي فلك

دويونجا قويمادين گوله ك ،

سيخ ناري قوي نار آغلاسين

خزان يئلي اسن زامان ، شاختا آمان كسن زامان

يار ياريتلان كوسن زامان ، كيمسه كيميم وار آغلاسين

صبحه تيكيلدي گوزلريم ، داغلاري آشدي سوزلريم

اگيزلين الوودي كوزلريم ، ني اولدو ني زار آغلاسين

ساقي گئتير قدح لرين ، سرخوش اولاق درين درين

سئوگي توتا كينين يئرين ، كين اوزو زار زار آغلاسينآرديني اوخو
یاییلیب : پنجشنبه 2 مرداد 1393 | یازار : آنا وطن سوزو | بؤلوم : إدمان | 0 باخيش لار
یاییلیب : پنجشنبه 2 مرداد 1393 | یازار : آنا وطن سوزو | بؤلوم : إدمان | 0 باخيش لار

Şəhidlər Cümə axşamı Cup
Azərbaycan tiraxtor Esteghlal Tehran
Tehran yataq Stadium
22:15
Azərbaycan telekanalının 3 Bütün final görüşü təqib edilə bilər
Yaşasın Azərbaycan

Tiraxtor oyun gecə Həssas Azərbaycan Esteghlal Tehran آرديني اوخو
یاییلیب : دوشنبه 23 تیر 1393 | یازار : آنا وطن سوزو | بؤلوم : إدمان | 0 باخيش لار
یاییلیب : یکشنبه 22 تیر 1393 | یازار : آنا وطن سوزو | بؤلوم : إدمان | 0 باخيش لار
آلمان آرژانتين
ساحات 23:30(ايران ساحاتي)
تركيه TRT1كانالي
جانلي صورت دا ياياجاق دير
Follow us on


آرديني اوخو

زمان و نتايج بازيهاي امروز


زمان بازي ها به وقت تهران محاسبه شده است
زمان / نتيجه تيمها تاريخ
4:1 ژاپن : كلمبيا 04 تير 1393
1:2 يونان: ساحل عاج 04 تير 1393
20:30 بوسني : ايران 04 تير 1393
20:30 نيجريه : آرژانتين 04 تير 1393


زمان بازيهاي فردا


زمان بازي ها به وقت تهران محاسبه شده است
زمان تيمها تاريخ
00:30 هندوراس:سوئيس 05 تير 1393
00:30 اكوادور : فرانسه 05 تير 1393
20:30 آمريكا : آلمان 05 تير 1393
20:30 پرتغال : غنا 05 تير 1393

بو اميدينان كي ايرانين شاهزاده پارسي لاري بو گون بو شامپيون جامينان حذف اولسون لار تا فقط شاهزاده قالسينلار ياشاسين آزربايجان ايگيدلريیاییلیب : دوشنبه 2 تیر 1393 | یازار : آنا وطن سوزو | بؤلوم : إدمان | 0 باخيش لار
1393/04/02 02:30
نتيجه نهايي
آمريكا2 - 2پرتغال
1393/04/01 20:30
نتيجه نهايي
بلژيك1 - 0روسيه
1393/04/01 23:30
نتيجه نهايي
كره‌جنوبي2 - 4الجزاير


 

براي مشاهده اطلاعات تكميلي هر بازي روي كليك نماييد.یاییلیب : جمعه 30 خرداد 1393 | یازار : آنا وطن سوزو | بؤلوم : إدمان | 0 باخيش لار

عزيز حرمتي دوستلار

اير دونيا شامپيون اويونلارين  ايران 3 شبكه سينان ايزليه بيلميرسيز كي ماهواره ده قطع اولور باخانمسيز اليه بولرسينيز بو اويونلاري تركيه دان  TRT1كاناليندا ايزليه بولرسينيز بو شبكه گوندا اوچ فوتبال مسابقه سين يايير و ياخجي بيلگي آلماغ اوچون بو شبكه نين تلتكس دان دا ايستيفاده اله بولرسينيز تا اويونلارين ساحات لارينان خبريز اولسون

www.trt.net.tr

pic583_www.jahaniha.com_1یاییلیب : سه شنبه 26 فروردین 1393 | یازار : آنا وطن سوزو | بؤلوم : إدمان | 0 باخيش لار

محمدفضولي نين شعرلري-موبايل اوچون-اينديريم

اؤلچو: 155KB
دانلود اوچون بو يازيني تيكله يين:#--el-editor---0.15757605247199535

ياپيشقانلار: كتاب موبايل اشعار فضولي، دانلود كتاب اشعار فضولي، ديوان كامل اشعار محمد فضولي شاعر آذربايجان، اشعار زيباي فضولي، اشعار آذري فضولي، كتاب موبايل اشعار توركي فضولي،محمد فضولي، آشيق،عاشيق، تورك شاعرلري، فضولي نين سؤيلري،كتاب موبايل توركي فضولي، ايبوك توركي،ايبوك تركي، ايبوك آذري88

 

قرآن ناغيللاري-موبايل كيتابي- اينديريم

آدم و حوانين داستاني ؛ادريس نبي نين داستاني ؛حضرتي نوحون داستاني ؛هود نبي نين داستاني ؛صالح نبي نين داستاني ؛حضرتي ابراهيمين داستاني ؛لوط نبي نين داستاني ؛اسكندر و خضر نبي نين داستاني ؛يوسف و زليخانين داستاني ؛حضرت ايوبون داستاني ؛شعين نبي نين داستاني ؛حضرت موسي نين داستاني ؛الياس نبي نين داستاني ؛لقمان حكيمين داستاني ؛حضرت داوود ون داستاني ؛حضرت سليمانين داستاني ؛سبا ائلينين داستاني ؛رس اصحابينين داستاني ؛زكريا و يحيي نبي نين داستاني ؛حضرت عيسي نين داستاني ؛عزير نبي نين داستاني ؛يونس نبي نين داستاني ؛اصحاب كهفين داستاني ؛جرجيس نبي نين داستاني ؛محمد رسوال الله (ص)
فورمت: java
اؤلچو: 161KB

دانلود اوچون بو يازيني تيكله يين: #--el-editor---0.6519679490011185

ياپيشقانلار: قرآن ناغيللاري-موبايل اوچون، قصه هاي قرآن براي موبايل، قرآن براي موبايل؛ دانلود برنامه تركي قرآن موبايل.ك

 

مجموعه كامل اشعار شاعران ترك زبان- اينديريم

آذربايجانين آدليم شاعرلرينين بوتون شعرلرين، بير ديوان دا موبايل اوچون سيزه حاضيرلاميشيق.

بو كيتاب دا بو شاعرلرين شعرلري گليب:

اوستادشهريار؛فضولي؛نسيمي؛نباتي؛هوشنگ جعفري؛وورغون؛صائب؛نظامي؛عاصم اردبيلي؛خاقاني؛رشيد ؛؛؛؛؛؛خسته قاسيم؛عاشيق علسگر؛صراف تبريزي؛واحد؛شاه اسماعيل صفوي؛سهروردي؛مولانا؛بابك قوجااوغلو؛جاويد؛قاسم انوار؛نصرت كسمنلي؛بهبودف؛و...


فورمت: zip, java

اؤلچو: 381KB

دانلود اوچون بو يازيني تيكله يبن: #--el-editor---0.9112200324889272

ياپيشقانلار: دانلود كتاب موبايل اشعار تركي، دانلود كتاب شعر تركي براي موبايل، دانلود اشعار استاد شهريار براي موبايل، دانلود ايبوك تركي، دانلود ايبوك اشعار تركي، دانلود اشعار تركي با فرمت جاوا، دانلود ديوان شهريار براي موبايل، كتاب اشعار آذري براي موبايل، دانلود اشعار نسيمي براي موبايل، دانلود اشعار تركي عاصم اردبيلي براي موبايل

 

توركجه اس ام اس كيتابي، موبايل اوچون-ايندير

توركجه اس ام اس كيتابي، موبايل اوچون حاضيرلانميش، بو كيتابي بوردان اينديره بيله رسينيز:
فورمت:jar
اؤلچو: 550KB
دانلود اوچون بو يازيني تيكله يين: #--el-editor---0.5940720979124308

ياپيشديرمالار: كتاب موبايل تركب، كتاب تركب اس ام اس موبايل، كتاب موبايل اس ام اس تركي، كتاب موبايل اس ام اي آذري، آزربايجان اس ام اس كتابي، كتاب اس ام اس تركي براي موبايل، اس ام اس توركي براي موبايل، كتاب sms تركي موبايل، كتاب sms آذري موبايل، دانلود مستقيم كتاب اس ام اس تركي موبايل

  

كد نام عمليات 61224 گل اويناياخ 61223 قونشوقيزي 61222 رقص اصلاني 61221 واغزالي 61220 سوز دورمه 61219 لزگي آذربايجان 61218 قوچ علي 61217 يانيخ كرم 61216 تاجري - قزاقي 61215 عنابي

كد نام عمليات 61214 ايپك 61213 آهنگ ها 54949 آذري قيز 54948 بير گوله بنزيرسن 54947 من سنه نييلميشم 54946 گل باريشاق 54945 سيوال 54944 يوللارينا باخارام 54943 باغچالاردارباريم وار 54942 طوي

 

كد نام عمليات 54941 يانيندا اولوم گرك 54940 ياواش ييري 54930 ايسته يريم گله سن 54929 عشقين كيتابي 54928 قاراگوز 54927 تنها 54926 نين دي 54925 سيوه بيلمزسن 54924 سولار سوناسي 54923 كيم بيلير

كد نام عمليات 54922 بس نه ديييم 54921 وفا سيز 54920 گل گوروشه 54919 شيرين سن 54918 سن سن 54917 ياللي گيدك 54916 درديم اولماز 54915 دوشون مكي آختارميرام 54914 ساچلارين لوله لوله 54913 عشق مييداني

كد نام عمليات 54912 شيرينيم 54911 دالغالار 54910 شكر ايديرم 54909 بوگيجه 54908 سنه گوره 54907 پياله 43936 اولماز اولماز 43935 آنا حسرتي 43934 بوگئجه 43933 بير عالم سيزلاميشام

كد نام عمليات 43932 تركيب 43931 سئوه 43930 هارد قالميسان 43929 قور بانون اولوم 43928 گوزللرين گوزلي 43927 توي ماهني سي 43926 باخ باخ 43887 گله جه يم 43886 اسن يئللر 43885 يار يار

كد نام عمليات 43884 سئوديره بيلمه ديم 43883 ساري تئل 43882 آدين ندير 43881 اونوددون مني 43880 اوينا گولوم 43879 نه دئه ييم 43878 اينانيم مي 43877 تك قالديم 43876 گئمه قال 43794 وورولمو شام

http://rbt.mci.ir/listen.jsp?toneID=55374یاییلیب : پنجشنبه 21 فروردین 1393 | یازار : آنا وطن سوزو | بؤلوم : إدمان | 2 باخيش لار
تو در سرزمين گرگ ها چه مي كني
مگر نشنيدي، زوزه گرگ ها را
در يك شب زمستاني!
گرگ ها
شب ها، خوب مي بينند

خوب، زوزه مي كشند
خوب، حمله مي كنند
و خوب، مي درند.
چشمان گرگ هاي اين سرزمين
همچون آتش مي سوزند، در شب ها
در كدامين سرزمين سراغ داري
ميدان شهرش را
«قورد مئيداني» بگذارند؟
تو برو
تو غريبي در اين سرزمين
با آن كه تمام خاك هايش را مي شناسي
برف هايش را، آب كردي
و حسرت اش را، در آغوش گرفتي.
با اين همه
گرگ ها در اين شهر
راه خروج را نشان نمي دهند
و تو در تبريز اشغال شده
اسير مي شوي.
تو آزادي
مي تواني چارقد خود را باز كني
و گل هاي سرزمين ام را به آتش كشي.
آن چه را دوست داري
مي تواني فرياد بزني
اما نه در سرزمين من!
در سرزمين من
فقط گرگ ها زوزوه مي كشند
برو، برو
ساوالان را كه تو ديدي!
با آن متانت
و وقار نشسته بر آسمان
آتشي در دل دارد
و سهند نيز با آن گل هاي رنگارنگ اش
آتش در دل مي پرورد
اما تو آتشي نداري كه گرگ ها را بترساني
آتش تمام اين سرزمين را
من ربوده ام
و آزربايجان
در اشغال من است!


آرديني اوخو
یاییلیب : پنجشنبه 8 اسفند 1392 | یازار : آنا وطن سوزو | بؤلوم : إدمان | 0 باخيش لار

خان ننه ، هاياندا قالدين

بئله باشيوا دولانيم

نئجه من سني ايتيرديم !

دا سنين تايين تاپيلماز

سن اؤلن گون ، عمه گلدي

مني گه تدي آيري كنده

من اوشاق ، نه آنلايايديم ؟

باشيمي قاتيب اوشاقلار

نئچه گون من اوردا قالديم

قاييديب گلنده ، باخديم

يئريوي ييغيشديريبلار

نه اؤزون ، و نه يئرين وار

« هاني خان ننه م ؟ » سوروشدوم

دئديلر كي : خان ننه ني

آپاريبلا كربلايه

كي شفاسين اوردان آلسين

سفري اوزون سفردير

بيرايكي ايل چكر گلينجه

نئجه آغلارام يانيخلي

نئچه گون ائله چيغيرديم

كي سه سيم ، سينم توتولدو

او ، من اولماسام يانيندا

اؤزي هئچ يئره گئده نمه ز

بو سفر نولوبدو ، من سيز

اؤزو تك قويوب گئديبدير ؟

هاميدان آجيق ائده ر كن

هامييا آجيقلي باخديم

سونرا باشلاديم كي : منده

گئديره م اونون دالينجا

دئديلر : سنين كي تئزدير

امامين مزاري اوسته

اوشاغي آپارماق اولماز

سن اوخي ، قرآني تئز چيخ

سن اوني چيخينجا بلكي

گله خان ننه سفردن

ته له سيك روانلاماقدا

اوخويوب قرآني چيخديم

كي يازيم سنه : گل ايندي

داها چيخميشام قرآني

منه سوقت آل گلنده

آما هر كاغاذ يازاندا

آقامين گؤزو دولاردي

سنده كي گليب چيخمادين

نئچه ايل بو اينتظارلا

گوني ، هفته ني سايارديم

تا ياواش – ياواش گؤز آچديم

آنلاديم كي ، سن اؤلوبسن !

بيله بيلمييه هنوزدا

اوره گيمده بير ايتيك وار

گؤزوم آختارار هميشه

نه ياماندي بو ايتيكلر

خان ننه جانيم ، نوليدي

سني بيرده من تاپايديم

او آياقلار اوسته ، بيرده

دؤشه نيب بير آغلايايديم

كي داها گئده نمييه يدين

گئجه لر ياتاندا ، سن ده

مني قوينونا آلاردين

نئجه باغريوا باساردين

قولون اوسته گاه سالاردين

آجي دونياني آتاركن

ايكيميز شيرين ياتارديق

يوخودا ( لولي ) آتاركن

سني من بلشديره رديم

گئجه لي ، سو قيزديراردين

اؤزووي تميزليه ردين

گئنه ده مني اؤپه ردين

هئچ منه آجيقلامازدين

ساواشان منه كيم اولسون

سن منه هاوار دوراردين

مني ، سن آنام دؤيه نده

قاپيب آرادان چيخاردين

ائله ايستيليك او ايسته ك

داها كيمسه ده اولورمو ؟

اوره گيم دئيير كي : يوخ – يوخ

او ده رين صفالي ايسته ك

منيم او عزيزليغيم تك

سنيله گئديب ، توكندي

خان ننه اؤزون دئييردين

كي : بهشت ده ، الله

وئره جه ك نه ايستيور سن

بو سؤزون ياديندا قالسين

منه قوليني وئريبسه ن

ائله بير گونوم اولورسا

بيليرسن نه ايستيه رم من ؟

سؤزيمه درست قولاق وئر :

سن ايله ن اوشاخليق عهدين

خان ننه آمان ، نوليدي

بير اوشاخليغي تاپايديم

بيرده من سنه چاتايديم

سنيلن قوجاقلاشايديم

سنيلن بير آغلاشايديم

يئنيدن اوشاق اولوركن

قوجاغيندا بير ياتايديم

ائله بير بهشت اولورس

داها من اؤز الله هيمدان

باشقا بير شئي ايسته مزديمآرديني اوخو
یاییلیب : چهارشنبه 30 بهمن 1392 | یازار : آنا وطن سوزو | بؤلوم : إدمان | 0 باخيش لار

ائله كي دونيايا گلدي كورپه‌لر

او گوندن هئي اولچور  بيچير آنالار

ماهني لاردا قوشور، شعيرده دئيير

بسته كار آنالار، شاعير آنالار

 

زامان آلنينا ووردوغو قيريش

باشينا توكور ، قارالع يير قيش

اودون ايستيسندن آرالانماميش

سويون سويوغوندان كئچر آنالار

 

اوزومده بيليرم آي حسين نييه

باشيمين توستوسو چكيلير گويه

تورپاقدا آناسيز قالماسين دئيه

توپراغين قوينونا كوچور آنالار

حسين عاريف


 

هر يئر قارانليق ايدي ، قارا دومانليق ايدي ، دان اولدوزو سؤكولدو ، هر يئره نورتوكولدو ، آنا گلدي اوجاغا ، سويوق قاچدي بوجاغا ، آنا گونو قوتلو ، ياشاياسيز موتلو

سهيلا صديقي

 

نه‌دن يازماغيمي بيلسمده ، نه‌يي يازماغيما قالميشام . سئوگي

نيين‌نه‌دن سيز اولدوغو بيلركن ، سئوگي لرين لاپ

اوجاليغيندان دانيشكاق هاميلارا يئتيشمه‌سه ، منه هئچ

چاتماز. آنا ، سؤزونه آرتيريلميش «آ» سسلي‌سي اونون

آنلاغينين چوخلوغون داها داهادا يوكسه لديب.نه‌دن گؤزل آد

وئريلميش دير. دونيانين هوچ بير ديلينده آنانين داشيديغي

آنلام بيزيم آنالارين دوغرودان داشيديغي- ياشاديغي آناليق

آنلاميني وئرمير. آناني يازيچيلار، شاعيرلر مين بير گؤزه للي

يه اوخشاتسالاردا ، اونلار اؤزوتك تك گؤزه‌للي‌يين

اوجاليقلاريندان اولسالاردا آنانين يئرين وئره‌نمزلر.آنا؛

توپراق كيمي ‌ يوردكيمي دير ايتيرندن سونرا‌ده يريني ياخشي

باشا دوشوروك.

 آرديني اوخو
یاییلیب : جمعه 25 بهمن 1392 | یازار : آنا وطن سوزو | بؤلوم : إدمان | 0 باخيش لار

تراختورون شامپيون اولماغيني بوتون آزربايجان خالقينا قوتلو اولسون ياشاسين تراختور ياشاسين آزربايجان

 

 مراسم استقبال از تيم تراختور سازي امشب ساعت 21:30در فرودگاه تبريز

تراختورون شامپيون اولماغيني بوتون آزربايجان خالقينا قوتلو اولسون ياشاسين تراختور ياشاسين آزربايجان

قهرماني تيم محبوب آزربايجان در جام باشگاهي حذفي را به مردم غيرو آزربايجان تبريك عرض مي نمايم

مراسم استقبال از تيم تراختور سازي امشب ساعت 21:30 در فرودگاه تبريز

 

مديريت وبلاگ ياشاسين آزربايجان ياشاسين تراختورآرديني اوخو
یارپاق لار : 1 2 3 4 5 .. 28

دریافت کد نمایش تبلیغات حیدربابا یه سلام!