عکس یاشاسین آزربایجان یاشاسین تراختور
متن رنگی

http://aytam.1000charge.com/ خرید شارژ اینترنتی

بیز گلیروخ ای آسیا، تورکلرین ایفتیخارویخ، تیراختورون عاشقیوخ، هر تیمین بیز سروریوخ چوخلی زحمتلر چهدوخ، تا بو گونی بیز گوردوخ، آندولا اللها کی بیز، حقیمیزه ال تاپدوخ تک توپ پيش بيني مسابقات فوتبال به زبان سرخم خنديدي - انقلابه سبزت را به نظاره نشستم - در مرگ درياچه ام سکوت مکن - تا به وداع خليجت نخندم آلدیغمیز بیلگیلارا بو سایت یئنی دا فیلتر اولوب دی
یاییلیب : سه شنبه 21 مرداد 1393 | یازار : آنا وطن سوزو | بؤلوم : إدمان | 0 باخيش لار

تمام كوْروْنيم­ ها [اسامي و اعلام جغرافيايي كه در ساختار آنها رنگ بكار رفته­ است] رايج در زبان فارسي تماماً به طريق ترجمه و گرته­ برداري از زبان تركي وارد زبان فارسي شده ­اند. واژه ­هاي مركّب «سياه‌ گوش»، «سيه‌ رود»، «سيه‌ چشمه»، «مسجد كبود»، «درياي سياه»، «درياي سرخ»، آببدوردك و.... ترجمه­ هاي لفظ به لفظ و نادرست از واژه­ هاي تركي «قارا­قولاق»، «قارا­چاي»، « قارا­بولاق »، « گؤي­مچيد »، « قارا­دنيز »، « قيزيل­دنيز »، سو اوغورلايان و... مي­ باشند. [متعصّبين پان ايرانيسيت هنوز درك نكرده­اند كه اسامي خاصّ ترجمه نمي­ شوند. و اين نوع ترجمه­ ها و گرته ­برداري­ها تماماً غلط مي ­باشند. چون رنگ هاي قارا،‌ گؤي، قيزيل، در اسامي مركّب فوق معني بزرگي،‌ عظمت، شدّت را به موصوف­ هاي خود مي دهند]. استاد ملك شعراء بهار در ­باره تأثير زبان عربي و تركي در ساختار زبان فارسي مي ­گويد : گرچه عرب زد چو حرامي به ما داد ولــــــــــي دين گرامي به مـا نصف زبان را عرب از ياد بــرد نصف دگر لهجه به تركان سپرد. ***** تبريز- حسن اوموداوغلو توضيح : متن توركي اين مقاله را در لينگ زير مطالعه فرماييد: فارس ديلينده تورك سؤزلري و اوْنلارين گؤستريجيلري

http://salariyan.blogfa.com/post-4624.aspx

مشخصات كلمات تركي دخيل در زبان فارسي
مشخصات كلمات تركي دخيل در زبان فارسي
Fars dilində Türk sözləri
1ـ كلمات فارسي كه با پسوند «آق»، «آغ»، «آك»، «اوْك» ختم مي­شوند. مثال: اتاق، سراغ، الك، يدك، چابك و ساير...
2 ـ كلمات فارسي كه با پسوند «مَه // مِه» ختم مي­شوند. مثال: دكمه // تكمه (دوگمه // دوكمه) ،(تؤكمه // توْكمه)، قيمه (قيمَه // قيمِه)، سرمه (سوْرمه // سوْرمِه)، چكمه، دلمه، چاتمه، قاتمه، چنباتمه و ... (با استثناء كلمات عرب دخيل در فارسي).
3ـ كلمات فارسي كه با پسوند «اوق»، «اوْق»، «ايق»، «اوْك» ختم مي­شوند. مثال: قرق، اَغروق، ايليق، بلوك، چابك//چابوك و...
4ـ كلمات فارسي كه با پسوند «چي»، «چي» ختم مي­شوند. مثال: سورچي، قورچي، يورتچي، ارابه‌چي، قهوه‌چي، يازيچي و ...
5ـ كلمات فارسي كه با پسوند «ليق»، «ليق»، «لوق» ختم مي­شوند. مثال: بوزلوق، قارليق، باشلوق، اتاليق، باشليغ
6ـ كلمات فارسي كه با پسوند «لاق»، «لاخ» ختم مي­شوند. مثال: ييلاق، قشلاق، باتلاق. پسوند «لاخ» از قديمي­ترين پسوندهاي تركي است كه در زبان فارسي داخل گشته و در ساختار لغات بسياري كاربرد دارد. مثال: سنگلاخ، رودلاخ، نشيب­لاخ، سولاخ // سوراخ، ديولاخ و ....
7ـ كلمات فارسي كه با پسوند «ماق»، «مق»، ختم مي­شوند. مثلاً: چخماق، قيماق، تخماق و ...
8ـ كلمات فارسي كه با پسوند «آر»، «اَر» ختم مي­شوند. مثال: قاتار (قطار)، چاپار، آچار، چپر، دچار و ...
9 ـ كلمات فارسي كه با پسوند « اِر»، «اوْر» ختم مي­شوند. مثال: قاطر، چادر، بهادر و ...
10ـ كلمات فارسي كه با پسوند «اوْل»، «آول» ختم مي­شوند. مثلاً: قراووْل، يساول، قرقاول و..
11ـ كلمات فارسي كه با پسوند «داش»، «تاش» ختم مي­شوند. مثلاً: داداش، آداش، سرداش، كونولتاش، يكتاش و...
12ـ كلمات فارسي كه با پسوند «غَه // غِه»، «قَه // قِه»، «كَه // كِه»، « گَه//گِه » ختم مي­شوند. مثال: داروغه، يرقه(يورقَه // يورقِه)، اُلكه (اوْلكه)، الكا (اوْلكا)، جلگه (جوْلگه // جولگه) و...
13ـ كلمات فارسي كه با پسوند «قي»، «قو»، «غو» ختم مي­شوند. مثال: قرقي (قئرقي)، برقو (بورغو)، يرغو (يوْرغو) و ... سؤزلر.
14ـ كلمات و افعالي كه در ساختار آنها حروف«ق» و «چ» باشد، تماماً منشأ تركي دارند. مثال: قاچاق، قيچي، قاچ، قارچ، چاقو
15ـ كلمات و افعالي كه در ساختار آنها حروف «ك» و «چ» باشد، منشأ تركي دارند. مثال: كوچ، كوچه، كوچك، چكول، چاك، چابك، كچل و ...
16ـ كلمات و افعالي كه در ساختار آنها حروف «ق»، «د»، «‌ت» باشد. مثال: قاتر، قاتوق، قره‌قات، قوروت، آنقوت، قتار// قطار و ...
17ـ كلمات فارسي كه در ساختار آنها «انگ» و «نگ» باشد و يا كلماتي كه با اين پسوندها ختم شوند. مثال: فشنگ، تفنگ، سنگر و ..[ به استثناء كلمات دخيل سنسكريت وهندي)
18ـ كلماتي با حرف «ي» شروع مي­شوند منشأ تركي دارند. مثال: يام، يامچي، يونجه، يالغ، يال، يله، يان // يون [(در تركي به معني اسب است) اين كلمه در فارسي به شكل «نريون» و «ماديون» // «ماديان» و با افزودن علامات جنسيّت «نر» و «ماده»//ماد به اشكال فوق در زبان فارسي وارد گشته­اند]. در بعضي از موارد به اوّل اين كلمات پروتئز «پ» علاوه مي­شود مثال: «پياله»، «پيام» و.. لازم به ذكر است در بعضي از موارد حرف «ي» كلمات تركي با حروف«چ» و «ج» عوض مي­شوند. مثال: يلقه به شكل جلقه // جليقه، «يرمه» به شكل «چرم»، «يادو» به شكل «جادو»، يده (سنگ مشهور) به شكل «جده» و .....
19ـ كلمات و افعالي كه در ساختار آنها حروف «ق» و «ز» باشد تركي مي­باشند: قاز، قوزك، قوزه، قزوين، قوز (اين واژه به شكل گوژ در زبان فارسي وارد شده است).
20ـ كلماتي كه در ساخترشان حروف «ت»، «پ» باشد تركي هستند. مثال: تپش، تپيدن، تپه، توپال
21- كلماتي كه در ساختارشان حروف «چ»، «پ» باشد منشأ تركي دارند. مثال: چاپار، چپاول، چپر، چاپ و....
22ـ كلماتي كه در ساختارشان حروف «چ» و «غ»// «ج» و «غ» باشد منشأ تركي دارند. مثال: بوغچا // بقچه، غنچه،‌ چاغ، چوغول// چغلي، جيغ،
[لازم به ذكر است كه سيزده مورد اين علامات دستاورد مطالعه و تحقيق زبانشناس آذربايجاني « پروفسور حسن زرينه زاده » استاد زبان فارسي دانشگاه دولتي باكو بوده و مابقي علامات متعلّق به نگارنده مي باشد].
نا گفته نماند كه بسياري از اسامي گياهان و حيوانات و اسامي جغرافيايي از طريق ترجمه و گرته­برداري از زبان تركي در خزينه ي لغت فارسي وارد شده­ اند. براي مثال واژه­ هاي مركّب « دوه‌قوشي »، « سيغير ديلي »، پيشيك اوْتو » به اشكال « شترمرغ »، « گاو زبان »، «علف گربه » و به طريق ترجمه از زبان تركي وارد زبان فارسي شده ­اند. تمام كوْروْنيم­ ها [اسامي و اعلام جغرافيايي كه در ساختار آنها رنگ بكار رفته­ است] رايج در زبان فارسي تماماً به طريق ترجمه و گرته­ برداري
یارپاق لار :

دریافت کد نمایش تبلیغات حیدربابا یه سلام!